Které ubytovací služby podléhají EET?

Publikováno: 13 prosince 2016

Posouzení, zda se v případě konkrétního příjmu jedná o příjem dle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) nebo § 9 ZDP, je zcela zásadní pro určení toho, zda se bude jednat o příjem podléhající evidenci tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „ ZoET“) či ne.

Příjmy z nájmu v rámci podnikání – samostatné činnosti se zahrnují do příjmů podle ustanovení § 7 ZDP a v případě, že se jedná o platby v hotovosti, kartou nebo obdobným způsobem po a jsou za předpokladu, jsou tyto platby evidovanou tržbou.

Příjmy ze živnosti – ubytovací služby podle § 7 Zákona o daních z příjmu

Charakteristické znaky

 • činnost je vykonávána živnostenským způsobem, tj. soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku
 • uvedený charakter má činnost hotelů, motelů, botelů, penzionů, horských chat apod., ale např. i krátkodobé (přechodné) ubytování ve vlastních bytech (domech) nabízené soustavně (viz poskytování ubytování prostřednictvím sdílené ekonomiky, např. přes aplikaci AirBnB)
 • uvedené příjmy se budou zdaňovat jako příjmy z živnostenského podnikání (§ 7 odst. 1 písm. b) ZDP), pokud poplatníkovi vzniklo oprávnění provozovat živnost, příp. jako příjmy dle § 7 odst. 1 písm. c) ZDP, pokud mu oprávnění provozovat živnost nevzniklo
 • ubytování je poskytováno pravidelně/opakovaně
 • ubytování je poskytováno na krátkou (dny, týdny) nebo přechodnou (omezenou) dobu
 • ubytování je takto nabízeno na internetu, případně jinak (v tisku, letáky, billboardy apod.)
 • ubytování je poskytováno např. za účelem rekreace
 • kromě „bydlení“, jsou nad rámec nezbytných služeb poskytovány i další služby, např. úklid prostor užívaných ubytovaným, výměna ložního prádla, poskytnutí snídaně, apod.
 • ubytovaný neprovádí běžnou údržbu ani drobné opravy obývaného prostoru
 • v nabídce ubytování se objevuje cena za den, případně týden

Příjmy z nájmu (pronájem) podle § 9 Zákona o daních z příjmu

Naproti tomu evidovanou tržbou není příjem z nájmu dle § 9 ZDP. Ustanovení § 9 se týká příjmů z nájmů v případech, kdy nejde o příjmy fyzické osoby ze samostatné činnosti, která je podnikáním (zejména lze vycházet z § 3 odst. 3 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

Charakteristické znaky

 • lze dojít k závěru, že se jedná o nájem (nikoliv o ubytovací služby mající charakter živnosti)
 • bude se jednat např. o nájem bytů (rodinných domů) nájemcům za účelem dlouhodobého bydlení
 • příjmy se budou zdaňovat jako příjmy z nájmu dle § 9 ZDP, a to za předpokladu, že pronajímaný majetek není součástí obchodního majetku
 • nájem je sjednáván jednorázově na delší dobu (měsíce, rok)
 • takto je také nabízen (internet, tisk, letáky)
 • nájem je nabízen primárně za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti)
 • nejedná se o ubytování za účelem rekreace
 • nad rámec nezbytných služeb nejsou pronajímatelem poskytovány další služby
 • energie (elektřina, plyn) si obstarává obvykle sám nájemce
 • nájemce provádí běžnou údržbu a drobné opravy najatého prostoru
 • v nabídce ubytování se objevuje cena nájmu za měsíc, případně za delší časové období